جلسه هیئت مدیره و سمت های جدید اعضاء انجمن

اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 1401/06/04 تشکیل و سمت های اعضاء انجمن پس از رای گیری مطابق لیست ذیل به تصویب رسید؛
١- آقای دکتر محمود معتمدي رئیس انجمن
٢- آقای دکتر هرمز آیرملو نائب رئيس انجمن
٣- آقای دکتر ابراهیم پوراکبر دبیر انجمن
٤- آقای دکتر افشین سمائی خزانه دار انجمن
٥- آقاي دكتر مجيد غفارپور عضو هيئت مديره
٦- آقاي دكتر فرزاد فاتحي عضو هيئت مديره
٧- آقاي دكتر داور الطافي عضو هيئت مديره
۸- آقاي دكتر علی اصغر اخوت بازرس انجمن