دکتر محمد رستمی : تبریک به انجمن نورولوژی ایران برای برگزاری پیشرفته کنگره مجازی

گزیده صحبت آقای دکتر رستمی، استاد تمام دانشگاه توماس جفرسن آمریکا و رییس دپارتمان نورولوژی دانشگاه در مورد انجمن نورولوژی ایران