استان خراسان رضوی

  • دکتر عباس نوریان (رئیس)
  • دکتر ابراهیم پوراکبر
  • دکتر پیام ساسان نژاد
  • دکتر علی ال هاشمی
  • دکتر فریبا زمرشیدی
  • دکتر علی اکبر نژاد (علی البدل اول)
  • دکتر سیامک یزدانی (علی البدل دوم)
  • دکتر سعید شهامی (بازرس)
  • دکتر حمید عضدی (بازرس علی البدل)

دکتر عباس نوریان

دکتر عباس نوریان

رئیس هیئت مدیره

دکتر ابراهیم پوراکبر

دکتر ابراهیم پوراکبر

نایب رئیس و دبیر

دکتر پیام ساسان نژاد

دکتر پیام ساسان نژاد

دکتر علی ال هاشمی

دکتر علی ال هاشمی

دکتر فریبا زمرشیدی

دکتر فریبا زمرشیدی

دکتر علی اکبر نژاد

علی البدل اول

دکتر سیامک یزدانی

علی البدل دوم

دکتر سعید شهامی

بازرس

دکتر حمید عضدی

بازرس علی البدل