اعضای هیئت مدیره استان خوزستان

  • آقای دکتر شمسایی(عضو هیئت مدیره)
  • آقای دکتر محمدیانی نژاد(عضو هیئت مدیره)
  • آقای دکتر کاشی پزها(عضو هیئت مدیره)
  • آقای دکتر رفیع(بازرس)

تاریخ برگزاری انتخابات:

1397/12/10