اعضای هیئت مدیره استان فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد

دکتر سیدمحمدعلی رضوی

دکتر سیدمحمدعلی رضوی

نایب رئیس انجمن

دکتر نیما فداکار

دکتر نیما فداکار

اعضای اصلی

دکتر عبدالحمید شریعت

دکتر عبدالحمید شریعت

اعضای اصلی

دکتر فرهاد عمادی

دکتر فرهاد عمادی

اعضای اصلی

دکتر عباس رحیمی جابری

دکتر عباس رحیمی جابری

اعضای اصلی

دکتر یاسمن جنوبی

دکتر یاسمن جنوبی

اعضای علی البدل

دکتر سید محمد میرقاسمی

دکتر سید محمد میرقاسمی

اعضای علی البدل

دکتر مجید پناهنده

دکتر مجید پناهنده

بازرس

دکتر علی اکبر کدیور

دکتر علی اکبر کدیور

بازرس علی البدل