استان آذربایجان شرقی

  • سال اول: دکتر محمد یزدچی(رئیس) دکتر هرمز آیرملو( نائب رئیس)
  • سال دوم: دکتر هرمز آیرملو(رئیس) و دکتر سجاد حریریان(نائب رئیس)
  • سال سوم: دکتر سجاد حریریان(رئیس) و دکتر محمد یزدچی(نائب رئیس)
  • دبیر آقای دکتر کاوه مهرور
  • خزانه دار آقای دکتر محمدرضا عزالدینی

تاریخ برگزاری انتخابات: 

98/09/28

 

دکتر محمد یزدچی

دکتر محمد یزدچی

سال اول: رئیس هیئت مدیره

سال سوم: نائب رئیس

دکتر هرمز آیرملو

دکتر هرمز آیرملو

سال اول: نائب رئیس

سال دوم: رئیس هیئت مدیره

دکتر سجاد حریریان

دکتر سجاد حریریان

رئیس هیئت مدیره

دکتر کاوه مهرور

دکتر کاوه مهرور

دبیر

دکتر محمدرضا عزالدینی

دکتر محمدرضا عزالدینی

خزانه دار