سمينار. دو روزه ميوپاتي ها و بيماري هاي Neuromuscular junction

سمينار دو روزه بيماريهاي عضلاني و نوروماسكولار جانكشن با دعوت اساتيد مدعو از فرانسه و اساتيد برجسته ايراني بيمارستان شريعتي٢٥-٢٦ آذرماه ٩٥